khuôn ang tròn 1m1

  • khuôn ang tròn 1m1 abs

    Khuôn ang tròn 1m1

    Rộng  miệng phủ bì là 110cm, chiều cao chậu 28cm, cao chân thấp 18cm, cao chân đôn cao 60cm, mặt chân đôn cao rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Sản phẩm gồm 3 thớt. Riêng chậu 2,2 triệu.  Riêng chậu + chân thấp  3 triệu. Riêng chân cao 2,2 triệu. Cả 3 thớt 5 triệu.

    5.000.000 5.200.000

    -4%